Om Kulturstråket

Alla kan delta, påverka och bli överraskade!

Kulturstråket kommer att binda samman befintliga och skapa nya mötesplatser för Malmöborna och stadens besökare. Gatan väcks till liv, bjuder in till aktivitet och deltagande, även hos de som vanligtvis inte besöker kulturhändelser.

Kulturstråket är ett långsiktigt arbete som leder till att det blir lättare att uppleva och hitta kultur i Malmö, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån.

Kulturstråket handlar om att knyta samman människor, verksamheter och platser på ett tydligt sätt, både i fysisk visualisering (skyltar, offentlig konst, spelplatser) och i digitala plattformar (sociala medier, digitala guider, spelutveckling) Kulturstråket handlar också om att regelbundet aktivera Malmöborna och besökare. Detta kan ske i form av gatufestivaler, interaktiva arrangemang, gemensamma kulturteman och mycket mer.

Kulturstråket som koncept

Konceptet vilar på tre ben: visualisering, kommunikation och aktivering.

Genom visualisering binder vi ihop stadens institutioner och andra aktörer. Det ska alltid finnas något att uppleva längs Kulturstråket. Projektet tillsammans med vederbörande förvaltning inventerar belysning, trafikplanering, offentlig konst, spelplatser, infrastruktur etc.

Den kommunikativa aspekten knyter samman och skapar rörelse mellan de olika aktörerna längs med Kulturstråket med upplevelserna i centrum.

Genom aktiveringen fylls Kulturstråket med liv och kreativa uttryck. Här skapas olika typer av aktiviteter som både involverar institutioner, det fria kulturlivet, företag och människor som rör sig i staden.

Projektet som drivs av Malmö stad genom kulturförvaltningen kommer löpande att informera och bjuda in till dialog i olika frågor framöver.