Säkerhet och Beredskap

Tänk säkerhet

I genomförandet av ett arrangemang har du som arrangör det yttersta ansvaret för att det inte medför fara för människors hälsa, miljö, djurliv eller annans egendom. Det innebär att vara medveten om de olika risker för fara som kan uppstå vid arrangemanget, och att i planeringen arbeta med att förebygga och begränsa konsekvenserna. Det innebär också att ha beredskap för eventuella händelser under genomförandet. Ansvaret gäller för såväl inomhus- som utomhusarrangemang.

Några generella råd:

Inled tidigt en dialog med berörda myndigheter i planeringen av arrangemanget. De kan ge stör i säkerhetsarbetet och klargöra förutsättningarna.
Planera området/lokalen väl ur säkerthetsperspektiv
Gör en riskanalys, dvs identifiera faroroch gör en åtgärdsplan för att eliminera och/eller minimera.
Bedöm vilka personella och materiella säkerthetsresurser och andra säkerthetsåtgärder som behövs under genomförandet.
Gör en organisationsplan med ansvarsfördelning och handlingsplan för eventuell olycka. Se över egna och leverantörers försäkringar för personal, besökare och egendom.
Sammanställ punkterna i checklistan ovan till en övergripande handlingsplan och delge information till berörda myndigheter, egen personal och vid behov sjukvården.

För att underlätta samarbete finns ett myndighetsnätverk i Malmö. VId större arrangemang kan du som arrangör vid behovinbjudas till ett samrådsmöte för informationsutbyte och för att etablera kontkat med de personer du behöver ha driektkontakt med.

Polisen

Ger tillstånd på offentlig plats och för vissa typer av inomusarrangemang. De bedömer ordnings- och säkerthetsaspekter, och kan kräva arrangören förordnade ordningsvakter, sätter upp särskilda avspärrningar samt har tillfredsställande brandskydd.

www.polisen.se/Service/Tillstand/

 

Brandkåren

Reglerar brandskydd, framkomlighet för uttrycksfordon. personalantal, utrymningsväg.

www.rsyd.se/

 

Gatukontoret

Bedömer tillgänglighets- och stadsmiljöaspekter, och om arrangemanget tillför staden ett mervärde samordnar det myndighetsfrågor på offentlig plats.

www.malmo.se/Kommun–politik/Om-oss/Forvaltningar–bolag/Gatukontoret.html

 

Miljöförvaltningen

Bedömer störningar som t ex ljudnivåer och sluttider. I bedömningen ingår även hygieniska krav som antal toaletter och sophantering. Miljöförvaltningen utfärdar äver livsmedelstillstånd mm.

www.malmo.se/miljoforvaltningen

 

VA-verket

Tar emot beställning och tömning av kärl, slamtoaletter och containers. Även om du väljer att beställa från en annan leverantör är det VA_verket som ansvarar för tömningen.

www.vasyd.se

 

Tillståndsenheten

Ger alkoholtillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker.
www.malmo.se/Tillstandsenheten

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.